Info:
Amb el ratolí fent
clic en els marges
superior o inferior
dret o esquerra
del llibre s'aniran
obrint les pàgines

També es poden passar
pàgines amb les fletxes
esquerra o dreta
del teclat

Per als més tranquils:
amb el moviment lent
del ratolí les pàgines
s'obriran pausadament

Fent clic sobre les
fotos aquestes s'amplien
i al tornat a fer clic
tornen a la posició inicial

© JOM FRISER
Josep Maria Frigola Serra
2018
Edició flip e-book:
gratuita